Beste leden,
 
Wij zijn genoodzaakt de ALV van aanstaande maandag 20 januari te annuleren en een nieuwe Bijzondere ALV af te roepen voor 10 februari a.s. 
 
Op 10 februari zullen zowel een voorzitter als algemeen bestuurslid gekozen moeten worden in verband met het aftreden van Michel Meijer als voorzitter en het aftreden van Jaap Vos als secretaris per 1-1-2014. Kevin van Bommel is op 2 december 2013 doorgeschoven van algemeen bestuurslid naar secretaris.
 
Na nadere bestudering van de statuten geven deze aan dat er een Bijzondere ALV moet worden afgeroepen binnen 6 weken nadat het bestuur niet meer uit vijf (5) personen bestaat, dat is per 1-1-2014. Om twee ALV’s te houden – op maandag 20 januari en vervolgens de tweede voor 12 februari – leek ons niet zinvol, daarom willen we deze twee combineren en houden op maandag 10 februari 2014, 20:00 uur.
 
Hans de Waal wordt namens het bestuur voorgedragen om de rol van ad-interim voorzitter te vervullen. Voor algemeen bestuurslid is er nog geen kandidaat vanuit het Bestuur. De statuten schrijven voor dat tot een dag voor de ALV door het Bestuur of tenminste tien (10) senior-leden kandidaten kunnen worden voordragen voor de te vervullen vacatures. Bij stemming op de ALV dient er een meerderheid te zijn van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 
Agenda Bijzondere ALV
10 februari 2014
Aanvang: 20:00 uur
 
1. Opening
2. Notulen ALV 2-12-2013
3. Verkiezing bestuur
    – Nieuwe Voorzitter
    – Nieuw Algemeen Bestuurslid
4. Sluiting
 
De notulen van 2-12-2013 kunnen worden opgevraagd vanaf week 4 (maandag 20 januari 2014) op bestuur [at] zpb [dot] nl evenals de voordracht van kandidaten voor het Bestuur.